STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

I. Postanowienia ogólne.

Art.1

 • 1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją pozarządową i samopomocową. Reprezentuje interesy, działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych a szczególnie z upośledzeniem intelektualnym oraz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, a także ich rodzin i opiekunów prawnych.
 • 2. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną

Art.2

 • 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 • 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poniatowa.
 • 3. Stowarzyszenie posługuje się następującym emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji:
 • 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o działalności zbliżonej do celów statutowych Stowarzyszenia.

Art.3

 • 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a także pracy osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie.

II. Cele i środki działania.

Art.4

 • 1. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz zdrowia, kształcenia i szczęścia osób niepełnosprawnych a szczególnie z upośledzeniem intelektualnym oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych, przestrzegania wobec nich praw człowieka i dziecka, stworzenie im warunków do wszechstronnego rozwoju, godnego życia w otwartym społeczeństwie poprzez działalność w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i opieki społecznej tych osób oraz ich rodzin i opiekunów.
 • 2. Działalność statutowa prowadzona przez Stowarzyszenie jest działalnością nieodpłatną lub odpłatną, z której dochód przeznacza się na cele statutowe.

Art.5

Cele określone w art. 4 Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami:
  1. o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych a szczególnie z upośledzeniem intelektualnym oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych, a w szczególności zaspokajania ich potrzeb w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, opieki, udziału w kulturze i rekreacji , integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.
  2. o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych a szczególnie z upośledzeniem intelektualnym oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych
 2. 2. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin osób niepełnosprawnych a szczególnie z upośledzeniem intelektualnym oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych, a w szczególności: grup samopomocowych, grup wsparcia, usług domowych; placówek czasowego pobytu, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, realizacja programów i podejmowanie innych działań umożliwiających integrację i reintegrację zawodową członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną itp.
 3. Tworzenie warunków
  1. osobom niepełnosprawnym a szczególnie z upośledzeniem intelektualnym oraz poszkodowanym w wypadkach drogowych do decydowania o swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach, w których przebywają, m.in. poprzez doradztwo, asystowanie i opiekę prawną
  2. włączania dzieci, młodzieży i dorosłych w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zape-wnieniem im – w razie potrzeby – odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.
 4. Prowadzenie:
  1. różnorodnych usług na zlecenie i ze środków własnych m.in. w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno – rekreacyjnej, sportowej, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, organizowanie dowozu oraz poradnictwo i doradztwo dla osób niepełnosprawnych a szczególnie z upośledzeniem intelektualnym oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych,
  2. działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i osób działających na rzecz niepełnosprawnych.
  3. działalności wydawniczej, informacyjnej i popularyzatorskiej,
  4. działalności gospodarczej związanej z realizacją celów statutowych, z której zarobek może być przeznaczony wyłącznie na te cele.
 5. Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych wobec działaczy i pracowników Stowarzyszenia, a w szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami niepełnosprawnymi a szczególnie z upośledzeniem intelektualnym oraz poszko-dowanymi w wypadkach drogowych.
 6. Inspirowanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz stwarzanie warunków dla ich działalności.
 7. Współpracę:
  1. z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych.
  2. z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi,
 8. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
 9. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art.6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych

Art.7

 • 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolnośc do czynności prawnych, które są niepełnosprawne lub poszkodowane w wypadkach drogowych, rodzice takich osób , członkowie ich rodzin, opiekunowie prawni, profesjonaliści zaangażowani w pracę dla dobra osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przyjaciele i osoby popierające cele Stowarzyszenia.
 • 2. Członkostwo zwyczajne następuje po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu przez Zarząd decyzji o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
 • 3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada prawo do:
  • czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
  • zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
  • korzystania z działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie z wyłączeniem form pomocy przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych a szczególnie z upośledzeniem intelektualnym oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych,
  • uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.
 • 4. skreślony
 • 5. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
  • aktywnie uczestniczyć w pracy Stowarzyszenia,
  • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
  • wpłacać regularnie składki członkowskie,
  • propagować cele i program Stowarzyszenia oraz dbać o jego dobre imię.
 • 6.1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w razie:
  • zgonu członka,
  • rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu,
  • skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku, pomimo pisemnego upomnienia,
  • pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
  • wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia, po uprzednim wezwaniu zainteresowanego do złożenia wyjaśnień. Decyzję o wykluczeniu podejmuje się większością co najmniej 2/3 głosów w obecności 2/3 składy Zarządu, po zasięgnięciu pisemnej opinii Komisji Rewizyjnej.
 • 6.2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie traty członkowstwa, członek Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia tejże uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
 • 7. Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana społecznie, jednakże w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia lub też jego funkcjonowania, członkowie mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych.

Art.8

 • 1. Członkami wspierającymi są osoby fizyczne lub prawne, bez względu na ich miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju i za granicą, które za swą zgodą zostaną przyjęte do Stowarzyszenia przez Zarząd za pomoc w realizacji jego celów.
 • 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości, bądź w inny sposób wspiera finansowo działalność Stowarzyszenia.
 • 3. Członkostwo wspierające ustaje w pół roku po zaprzestaniu przyczyniania się do wspierania materialnego działalności Stowarzyszenia.
 • 4. Członek wspierający ma prawo do:
  • uzyskania w sprawozdaniu rocznym informacji o sposobie wykorzystania jego wsparcia,
  • korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia z wyłączeniem form pomocy przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i poszkodowanych w wypadkach drogowych
  • zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia,
  • otrzymywania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia.

Art.9

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zgromadzenie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

Art.10

Członek wspierający i członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym – także w Walnym Zgromadzeniu Członków.

IV. Władze Stowarzyszenia.

Art.11

 • 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zgromadzenie Członków,
  • Zarząd Stowarzyszenia,
  • Komisja Rewizyjna.
 • 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 • 3. Ustępujące władze Stowarzyszenia mają prawo zgłoszenia 50% kandydatów do nowych władz.
 • 4. Wyboru i powoływania władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

Art.12

 • 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zwoływane jest w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
 • 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  • uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
  • uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
  • wybór Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
  • nadawanie członkostwa honorowego,
  • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie sprawozdań rocznych i 4 letnich z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu z wykonania budżetu Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub Członków
  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
 • 3. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd jeden raz w roku w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego. O terminie Walnego Zgromadzenia Członków oraz o proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia Członków co najmniej na 15 dni przed terminem Zgromadzenia.

Art.13

 • 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane z podaniem celu
  • na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
  • na żądanie I/3 ogólnej liczby członków.
 • 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania umotywowanego wniosku lub podjęcia uchwały. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia powinno informować o porządku jego obrad.
 • 3. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd Stowa-rzyszenia zawiadamia członków co najmniej na 15 dni przed Zgromadzeniem.
 • 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art.14

 • 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 osób wybieranych w głosowaniu tajnym, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 2/3 wybranych członków Zarządu stanowią rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na pierwszym posiedzeniu, nie później niż w ciągu trzech dni od dnia wyboru, Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika, pozostałe osoby pełnią funkcję Członka Zarządu.
 • 2. Prezesem Stowarzyszenia może być wyłącznie osoba, której udziałem stało się doświadczenie rodzicielstwa osoby z niepełnosprawnością.
 • 3. Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
 • 4. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Zarządu Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia swego składu, jednak nie więcej jak o 1/3 liczby członków pochodzących w wyboru.

Art.15

 • 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz, a w szczególności:
  1. realizuje uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków program Stowarzyszenia,
  2. zarządza bieżącą działalnością oraz gospodaruje majątkiem i Funduszami Stowarzyszenia,
  3. opracowuje i uchwala regulaminy wewnętrzne Stowarzyszenia,
  4. wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,
  5. zwołuje zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków i ustala dla nich porządek obrad,
  6. przedkłada do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków roczne sprawo-zdania i bilanse oraz sprawozdania i bilanse minionej kadencji,
  7. tworzy placówki, sekcje, zespoły i inne formy służące do realizacji celów statu-towych oraz – w razie potrzeby – uchwala regulaminy ich działania,
  8. wykonuje czynności związane z zarządzaniem zakładem pracy, w tym zatrudnia i zwalnia pracowników,
  9. przyjmuje członków, prowadzi ich ewidencję oraz stwierdza utratę członkostwa,
  10. udziela pełnomocnictw i upoważnień,
  11. podejmuje inne działania niezbędne do dobrego funkcjonowania i rozwoju Stowarzyszenia
  12. uchwala plany działania i budżet Stowarzyszenia
  13. powołuje komisje inwentaryzacyjne, przetargowe, odbioru robót i inne,
  14. rozpatruje skargi i wnioski.
 • 2. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu z tym, że funkcje kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy, w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd.
 • 3. Posiedzenia Zarządu odbywaj ą się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. W posiedzeniach Zarządu biorą udział z głosem doradczym kierownicy placówek, o których mowa w § 1 lit g oraz Komisja Rewizyjna.

Art.16

 • 1. Zarząd Stowarzyszenia może wybrać 3-5 osobowe Prezydium i upoważnić je do kierowania bieżącą działalnością placówek Stowarzyszenia.
 • 2. Prezydium w okresie między posiedzeniami Zarządu realizuje jego zakres działania z wyjątkiem:
  • zwoływania Zgromadzeń członków,
  • przedkładania do zatwierdzenia Zgromadzeniu Członków rocznych sprawozdań i bilansów, tworzenia placówek, sekcji, zespołów i innych form realizacji celów statu-towych oraz – w razie potrzeby – uchwalania regulaminu ich działalności.
  • 3. Prezydium na kolejnym posiedzeniu Zarządu składa informację o swojej działalności.
 • 3. Prezydium na kolejnym posiedzeniu Zarządu składa informację o swojej działalności.

Art.17

 • l. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru Stowarzyszenia, wybieranym w głosowaniu tajnym, niepodlegającym w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru Zarządowi i składa się z 3-6 członków, na pierwszym posiedzeniu, nie później niż w ciągu trzech dni od dnia wyboru, Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 • 2. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia, składa ze swej działalności sprawozdanie na zwyczajnym Zgromadzeniu członków, zgłasza wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, przedstawia Zarządowi uwagi i wnioski wynikające z oceny działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.
 • 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 • 4. Walne Zgromadzenie Członków w czasie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej może na miejsce członków ustępujących dokooptować do j ej składu nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu pochodzącego z wyboru
 • 5. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin opracowany przez Walne Zgromadzenie Członków.

Art.18

 • 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków danej władzy. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 • 2. Uchwały powzięte na Walnym Zgromadzeniu Członków zwołanym w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę uczestniczących członków.
 • 2. Uchwały o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków.

V. Majątek, fundusze i działalność gospodarcza Stowarzyszenia

Art.19

 • 3. Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego i nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczać na działalność podstawową.
  • nieruchomości
  • ruchomości
  • fundusze
  • wartości niematerialne i prawne.
 • 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  • składki członkowskie,
  • wpływy ze zbiórek i ofiarności publicznej,
  • wpływy z darowizn, spadków i zapisów,
  • dotacje i subwencje,
  • dochody z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez,
  • dochody z majątku Stowarzyszenia
  • inne wpływy.
 • 3. Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego i nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczać na działalność podstawową.
 • 4. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.
 • 5. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok obrotowy.

Art.20

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art.21

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia majątek Stowarzyszenia pozostały po likwidacji przeznacza się na rzecz osób prawnych realizujących cele Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.