REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

ŚRODOWISKOWEGO  OŚRODKA  WSPARCIA  „PINOKIO”

W  PONIATOWEJ Typ A, B, C, D

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1

Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej Typ A,B,C D, zwanego dalej Ośrodkiem, określa strukturę organizacyjną , zakres działania komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Ośrodka.

 • 2

 

Dokumentami regulującymi funkcjonowanie Ośrodka są:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2123),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 249),
 • Statut Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej przyjęty uchwałą nr 12/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • Program działalności Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej.
 • Plan pracy Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej na każdy rok.
 • Niniejszy Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej,
 • Inne obowiązujące wewnętrzne akty prawne wydane przez kierownika.
 • 2
 1. Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej, działającą na zlecenie Powiatu Opolskiego w ramach przyznanych przez administrację rządową środków finansowych;
 2. Siedzibą Ośrodka jest Poniatowa, ul. Młodzieżowa 6, 24-320 Poniatowa;
 3. Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej dysponuje 56 miejscami;

 

 

 

 

 • 3

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa będzie o:

 • Uczestniku – należy przez to rozumieć przyjęte do Ośrodka osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym:
  1. osoby przewlekle psychicznie chore,
  2. osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
  3. osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.
 1. ZAKRES I  ZASADY  DZIAŁANIA  OŚRODKA
 • 4
 1. Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej jest ośrodkiem dziennego pobytu przeznaczonym dla następującej kategorii osób:
 • przewlekle psychicznie chorych (typ A),
 • z niepełnosprawnością intelektualną (typ B),
 • wskazujących na inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C),
 • ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi ( typ D ),

które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej;

 • 5
 1. Ośrodek działa od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7.00 do 15.00, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznaczony jest na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia i odwożenia po zajęciach w ramach usługi transportowej świadczonej w Ośrodku;
 2. Dopuszcza się możliwość organizowania zajęć w dniach wolnych od pracy i w innych godzinach oraz miejscu niż wskazane w ustępie 1 niniejszego paragrafu.
 3. Dopuszcza się możliwość zamknięcia Ośrodka na okres łącznie nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym. Termin zamknięcia Ośrodka ustala się po uprzednim zasięgnięciu opinii Uczestników lub ich opiekunów oraz po poinformowaniu – z dwutygodniowym wyprzedzeniem – jednostki zlecającej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

 

 • 6
 1. Ośrodek świadczy usługi na rzecz osób kierowanych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Starostę Opolskiego, a w przypadku Uczestników spoza powiatu opolskiego na podstawie porozumień zawartych pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.
 2. Nie dopuszcza się uczestnictwa w zajęciach Ośrodka osób bez decyzji kierującej.

 

 • 7

W ramach działalności Ośrodka, za zgodą kierownika, w wyznaczonych przez niego dniach i godzinach mogą odbywać się zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do Ośrodka oraz byłych uczestników.

 • CELE I  ZADANIA  OŚRODKA
 • 8
 1. Celem działania Ośrodka jest organizowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy w zakresie zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej Uczestników w życiu codziennym oraz społecznym, zaspakajanie potrzeb bytowych , socjalnych , edukacyjnych, umożliwienie integracji w życiu społecznym i kulturalnym  w środowisku lokalnym oraz rehabilitacji;
 2. Zadaniem Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej jest w szczególności:
 • Zapewnienie odpowiedniego standardu świadczonych usług;
 • Zapewnienie warunków godnego pobytu, opieki i bezpieczeństwa;
 • Rozwój psychofizyczny oraz rehabilitacja społeczna;
 • Wspieranie i pomoc rodzinie i opiekunom uczestników;
 • Rozwijanie i wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych ;
 • Rozwijanie i wzmacnianie świadomości dbania o własne zdrowie psychiczne;
 • Terapia zajęciowa.
 1. REALIZACJA USŁUG  W  OŚRODKU
 • 9
 1. Ośrodek świadczy usługi, o których mowa w § 14 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, w tym w szczególności:
 • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 • trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 • niezbędną opiekę, w szczególności dla uczestników, o których mowa w art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej;
 • terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
 • inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.
 • usługi transportowej polegającej na dowożeniu Uczestników na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca uzgodnionego z Kierownikiem Ośrodka i odwożeniu po zajęciach – usługę tę Ośrodek świadczy w szczególności Uczestnikom z zaburzeniami zachowań lub niepełnosprawnością fizyczną;
 • gorącego posiłku przygotowanego w ramach treningu kulinarnego, a w przypadku braku takiej możliwości zakupionego przez Ośrodek.
 1. Usługi w Ośrodku są świadczone w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych.
 • 10
 1. Dla każdego uczestnika opracowywany jest Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco – Aktywizującego odpowiedni do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, zawierający rodzaj i zakres świadczonych usług;
 2. Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco – Aktywizującego realizowany jest w porozumieniu z Uczestnikiem lub jego opiekunem.
 3. Realizacja IPPW-A, osiągnięte rezultaty, a także ewentualna możliwość modyfikacji indywidualnych planów podlega omówieniu przez Zespół Wspierająco – Aktywizujący Ośrodka co najmniej raz na sześć miesięcy.
 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA  OŚRODKA
 • 11
 1. Środowiskowym Ośrodkiem Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej kieruje Kierownik, który organizuje i nadzoruje pracę wszystkich pracowników;
 2. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, zatrudnia odpowiednio do potrzeb osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i jest ich bezpośrednim przełożonym oraz posiada upoważnienie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy, sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka, opracowuje dokumentację regulującą funkcjonowanie Ośrodka , podejmuje działania o charakterze organizacyjnym;
 3. Kierownika zatrudnia i zwalnia  Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej;
 4. W czasie nieobecności Kierownika jego zadania, obowiązki i kompetencje przejmuje upoważniony przez niego pracownik, z wyłączeniem spraw finansowych (zaciągania zobowiązań) i kadrowych (nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy).
 5. W strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębnia się następujące stanowiska :

1) Kierownik,

2) Pracownik socjalny,

3) Psycholog,

4) Instruktor terapii zajęciowej,

5) Asystent osoby niepełnosprawnej,

6) Fizjoterapeuta,

7) Masażysta,

8) Opiekun,

9) Księgowa,

10) Kadrowa,

11) Samodzielny referent administracyjny

12) Kierowca,

13) Sprzątaczka;

 1. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia innych pracowników i specjalistów, odpowiednio do zakresu i rodzaju usług świadczonych w Ośrodku;
 2. Schemat graficzny struktury organizacyjnej Ośrodka określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Szczegółowy podział zadań pomiędzy poszczególnymi komórkami i stanowiskami pracy określa odrębne zarządzenie Kierownika Ośrodka.
 • 12

 

 

 1. W Środowiskowym Ośrodku Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej” działa Zespół Wspierająco – Aktywizujący , w którego skład wchodzą: Kierownik Ośrodka oraz pracownicy merytoryczni: pracownik socjalny, psycholog, instruktor terapii zajęciowej, opiekun, asystent osoby niepełnosprawnej, fizjoterapeuta, masażysta;
 2. Do zadań Zespołu Wspierająco- Aktywizującego należy m.in.:
 3. opracowywanie Indywidualnych Planów Postępowania Wspierająco – Aktywizujących, ich realizacja i aktualizacja oraz ocena osiągnięć Uczestników,
 4. prowadzenie terapii zajęciowej oraz działań wspierająco – aktywizujących,
 5. udzielanie konsultacji Uczestnikom i ich rodzinom i opiekunom;
 6. Działalność Zespołu Wspierająco- Aktywizującego koordynuje  kierownik Środowiskowego Ośrodka Wsparcia pełniący funkcję przewodniczącego Zespołu.
 7. Spotkania Zespołu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku, celem omówienia realizacji IPPW-A i osiągniętych rezultatów oraz ewentualnej modyfikacji;
 8. Szczegółowy opis zadań Zespołu zawarty jest w Zarządzeniu Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r Kierownika Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej w sprawie powołania Zespołu Wspierająco – Aktywizującego.

 

 

 • 13

 

Pracownicy Ośrodka, w celu zapewnienia integracji społecznej Uczestników współpracują z:

 • rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi Uczestników;
 • ośrodkami pomocy społecznej;
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej;
 • poradniami zdrowia psychicznego, szpitalem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej;
 • powiatowym urzędem pracy;
 • organizacjami pozarządowymi;
 • kościołami i związkami wyznaniowymi;
 • placówkami oświatowymi;
 • ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi;
 • placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej;
 • innymi osobami i podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej Uczestników.
 • 14
 1. Współpraca Ośrodka z rodziną Uczestnika polega na:
 • wzajemnym pozyskiwaniu informacji dotyczących Uczestnika, szczególnie o przebiegu zdobywania i utrwalania umiejętności funkcjonowania z życiu społecznym i rodzinie, udzielaniu wsparcia emocjonalnego;
 • pomocy w poznaniu, rozumieniu, zaakceptowaniu i zaspokajaniu potrzeb Uczestnika oraz zasad pracy z nim;
 • udzielaniu indywidualnych konsultacji przez pracowników Ośrodka;
 • udzielaniu porad prawnych, pomocy socjalnej i psychologicznej;
 • organizowaniu grupowych zajęć psychoedukacyjnych dla rodzin Uczestników.
 1. Opiekunowie Uczestników, członkowie rodzin Uczestników wspierają działania Ośrodka, w szczególności poprzez:
 • udzielanie wszelkich informacji dotyczących potrzeb, postaw, nawyków i zachowań Uczestników oraz wiadomości o innych ważnych okolicznościach związanych z Uczestnikiem, niezbędnych do adekwatnego świadczenia mu usług w Ośrodku;
 • współudział w organizacji i realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie integracji społecznej Uczestników.

 

 

 

 • 15

Przy wykonywaniu zadań pracownicy Ośrodka w szczególności :

 • dbają o wysoką jakość świadczonych usług i jak najwyższą ich skuteczność;
 • kierują się zasadą dobra Uczestników i ich rodzin oraz poszanowania ich godności i prawa do samostanowienia;
 • zachowują w tajemnicy informacje dotyczące Uczestników uzyskane w toku czynności zawodowych;
 • na bieżąco i rzetelnie dokumentują pracę;

2) Szczegółowe obowiązki pracowników Ośrodka określają zakresy czynności, uprawnień
i odpowiedzialności ustalone przez kierownika Ośrodka.

 1. PRAWA I  OBOWIĄZKI  UCZESTNIKÓW
 • 16

 

Uczestnik ŚOW „Pinokio” ma prawo do:

 • pobytu przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku  po 8 godzin dziennie , w tym co najmniej przez 6 godzin uczestniczyć w zajęciach;
 • podmiotowego traktowania, poszanowania prawa do godności, niezależności, samo decydowania;
 • wyrażania własnych poglądów, opinii, składania skarg i wniosków;
 • udziału w sporządzaniu, realizacji i modyfikacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego;
 • zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym i obowiązującymi w Ośrodku przepisami;
 • korzystania ze wszystkich usług dostępnych w Ośrodku, o ile pozwala na to jego stan zdrowia, możliwości psychofizyczne;
 • korzystania z przerw w zajęciach wynikających z aktualnego stanu psychofizycznego Uczestnika;
 • indywidualizacji rytmu zajęć oraz liczby i czasu trwania przerw, gdy wymaga tego stan zdrowia Uczestnika;
 • aktywnego uczestniczenia w życiu Ośrodka, w tym prawo wybierania Rady Uczestników;
 • zgłaszania Radzie Uczestników oraz wnoszenia do Kierownika Ośrodka i pracowników Ośrodka uwag i propozycji odnośnie do usług świadczonych w Ośrodku, dotyczących zasad organizacyjnych w Ośrodku, a także dotyczących pracowników Ośrodka;
 • samodzielnego wyjścia poza Ośrodek w godzinach świadczenia usług – po uzgodnieniu z pracownikiem i po uzyskaniu zgody w/w pracownika oraz po dokonaniu stosownego wpisu w zeszycie wyjść obowiązującym w ramach danych zajęć (dotyczy Uczestników występujących we własnym imieniu, których stan zdrowia umożliwia samodzielne przebywanie poza Ośrodkiem).

 

 • 17
 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad ustalonych w Ośrodku:
 • Nie stosowania zachowań agresywnych, zarówno w stosunku do Uczestników, jak i pracowników Ośrodka, na terenie Ośrodka oraz w trakcie zajęć realizowanych poza Ośrodkiem, w tym:
 1. przemocy fizycznej (związanej z naruszeniem nietykalności fizycznej innej osoby, jak np. uderzenie, popchnięcie, szarpnięcie, kopnięcie, niszczenie przedmiotów należących do innej osoby),
 2. przemocy psychicznej (związanej z naruszeniem godności osobistej innej osoby i jej obrazu siebie, jak np. wyzywanie, obrażanie, szantażowanie, grożenie, straszenie),
 3. przemocy ekonomicznej (związanej z naruszeniem cudzej własności, jak np. kradzież przedmiotu należącego do innej osoby, wymuszanie pieniędzy od innej osoby),
 4. przemocy seksualnej (związanej z naruszeniem intymności innej osoby, jak np. zmuszanie do aktywności seksualnej, komentowanie sfery seksualnej innej osoby, uporczywe zalecanie się do innej osoby podczas, gdy ona protestuje);
 • Zabrania się:
 1. przebywania pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych (wnoszenia, używania, częstowania, sprzedawania) na terenie Ośrodka oraz w trakcie zajęć realizowanych poza Ośrodkiem; niniejszy zapis stosuje się również w pojazdach, którymi świadczone są usługi transportowe;
 2. palenia papierosów na terenie Ośrodka oraz w pojazdach, którymi świadczone są usługi transportowe ;
 3. wnoszenia narzędzi niebezpiecznych i broni na teren Ośrodka oraz do pojazdów, którymi świadczone są usługi transportowe, a także na zajęcia realizowane poza Ośrodkiem;
 4. wprowadzania na teren Ośrodka osób obcych bez uzgodnienia ich pobytu w Ośrodku z Kierownikiem lub pracownikiem Ośrodka;
 5. niszczenia sprzętu i wyposażenia Ośrodka pod rygorem konieczności pokrycia wynikających stąd strat.
 6. Szczegółowe obowiązki Uczestników oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania określa Regulamin Porządkowy Uczestników wprowadzony zarządzeniem Kierownika Ośrodka i przyjęty do stosowania przez każdego Uczestnika.
 7. Cele, zadania i zasady funkcjonowania Rady Uczestników określa Statut Rady Uczestników Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej.

 

 • 18

W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika Regulaminu Organizacyjnego oraz zasad obowiązujących, a w szczególności:

 • stworzenia przez Uczestnika zagrożenia dla zdrowia i/lub życia innych osób (Uczestników i/lub pracowników Ośrodka);
 • pogorszenia stanu zdrowia Uczestnika i odmowy: konsultacji lekarza psychiatry, wyrażenia zgody na zleconą przez lekarza psychiatrę hospitalizację lub umieszczenie na oddziale psychiatrycznym dziennym;
 • zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika w przypadku braku porozumienia zawartego między właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;

Kierownik Ośrodka, w porozumieniu z Zespołem Wspierająco – Aktywizującym Ośrodka, kieruje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej wniosek o uchylenie bądź nie przedłużenie decyzji kierującej do Ośrodka.

 • 19

 

 1. Wszyscy Uczestnicy Ośrodka tworzą społeczność.
 2. Celem społeczności jest:
 • wchodzenie w relacje społeczne, otwarcie się na doświadczenia innych ludzi i dzielenie się swoimi doświadczeniami, rozumienie funkcjonowania zasad społecznych;
 • zaspokajanie potrzeb uznania i szacunku;
 • nabywanie nawyków przestrzegania wspólnie wypracowanych zasad i norm obowiązujących w Ośrodku;
 • zaspokajanie potrzeb przynależności i wspólnoty;
 • nabywanie tolerancji dla nietypowych zachowań wynikających z dysfunkcji organizmu czy choroby, niepełnosprawności, uczenie akceptacji drugiej osoby;
 • wzbudzanie i podtrzymywanie aktywności Uczestników, ich poczucia współodpowiedzialności za działania podejmowane w Ośrodku.

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 • 20
 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników, którzy samodzielnie wyszli poza Ośrodek, w szczególności bez poinformowania o swoim wyjściu pracownika Ośrodka i bez dokonania stosownego wpisu w zeszycie wyjść obowiązującym w ramach danych zajęć;
 2. Ośrodek nie odpowiada za odzież oraz cenne przedmioty pozostawione przez Uczestników i pracowników na terenie Ośrodka. Z uwagi na powyższe do Ośrodka nie należy przynosić cennych i wartościowych rzeczy.
 • 21
 1. Regulamin Organizacyjny opracowuje Kierownik Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej.
 2. Regulamin Organizacyjny, po uzgodnieniu z Wojewodą Lubelskim podlega zatwierdzeniu przez organ zlecający oraz organ prowadzący Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio”
  w Poniatowej.
 3. Wprowadzenie i zmiany Regulaminu Organizacyjnego wymagają formy pisemnej i zapadają
  w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej