REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej

Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

 1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.);
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238 poz.1568 późn. zm.);
 3. Uchwały nr 1/2000 Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej z dnia 17.03.2000 r. w sprawie utworzenia placówki Środowiskowego Ośrodka Wsparcia ,,Pinokio” dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Poniatowej;
 4. Statutu Ośrodka;
 5. Umowy zawartej z Powiatem Opolskim na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na dany rok;
 6. Niniejszego Regulaminu.
1
 1. Środowiskowy Ośrodek Wsparcia jest Ośrodkiem przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczone do zaburzeń psychicznych z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.
 2. Podstawowym zadaniem placówki jest wszechstronna stymulacja, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności podopiecznych Ośrodka, niezbędnych w samodzielnym życiu oraz przywrócenie im szansy pełnienia ról społecznych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości.
 3. Uczestnikami Ośrodka mogą być głównie osoby z Powiatu Opolskiego, a w przypadku posiadania wolnych miejsc z usług w Ośrodku mogą korzystać osoby z innych powiatów.
 4. Środowiskowy Ośrodek Wsparcia przeznaczony jest dla 50 uczestników. Liczba uczestników może ulec zmianie w przypadku zwiększenia liczby miejsc statutowych.
 5. Siedziba Ośrodka: ul. Młodzieżowa 6, 24-320 Poniatowa.
2

Struktura organizacyjna Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” przedstawia się następująco:

 • Dział administracyjno-gospodarczy:
  1. księgowa
  2. samodzielny referent administracyjny
  3. sprzątaczka
  4. kierowca
 • Dział wspierająco-aktywizujący:
  1. kierownik
  2. psycholog
  3. pracownik socjalny
  4. terapeuta
  5. instruktor terapii zajęciowej
  6. fizjoterapeuta
  7. asystent osoby niepełnosprawnej
  8. opiekun
 • Inni pracownicy, niezbędni do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, których może zatrudnić kierownik.
3
 1. Ośrodkiem kieruje kierownik, powołany przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Kierownik ustala zadania dla pracowników.
 3. W czasie nieobecności kierownika, Ośrodkiem kieruje terapeuta lub inna wyznaczona przez niego osoba.
 4. Kierownik Ośrodka współpracuje z rodzicami, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
 5. Ośrodek prowadzi działalność stacjonarną w swojej siedzibie, oraz w ograniczonym zakresie w środowisku tj. miejscu zamieszkania uczestnika Ośrodka.
 6. Ośrodek może w miarę możliwości prowadzić zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do Ośrodka oraz byłych uczestników.
 7. Ośrodek jest czynny 5 dni w tygodniu w godzinach 800 – 1600 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Dopuszcza się możliwość organizowania zaplanowanych zajęć w godzinach innych niż wymienione w pkt. 7 oraz w dni wolne od pracy.
 9. Po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia ośrodka w czasie ferii lub wakacji na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki prowadzącej lub jednostki zlecającej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.
 10. Praca Ośrodka odbywa się na podstawie opracowywanego co roku przez kierownika planu pracy uzgodnionego z wojewodą i zatwierdzonego przez jednostkę zlecającą prowadzenie Ośrodka.
4
 1. Ośrodek w swojej siedzibie świadczy usługi:
  1. specjalistyczne
  2. konsultacyjne
 2. Usługi specjalistyczne stanowią:
 3. trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego i inne.
 4. terapia zajęciowa
 5. zajęcia indywidualne
 6. terapia ruchowa
 7. inne formy postępowania służące osiągnięciu zamierzonych celów Ośrodka.
 8. Usługi konsultacyjne przeznaczone są dla rodzin oraz osób kierowanych do Ośrodka i obejmują:
 9. wspieranie podopiecznych Ośrodka i ich rodzin
 10. poradnictwo prawne, socjalne i socjoterapię
 11. wsparcie psychologiczne
 12. profilaktykę prozdrowotną.
 13. Usługi bytowe stanowią:
 14. gorący posiłek przygotowywany w ramach terapii
 15. transport uczestnika w miarę posiadanych możliwości
5
 1. Uczestnicy są zobowiązani:
  1. informować kierownika Ośrodka o swoim stanie zdrowia;
  2. przedstawić zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do przebywania w Ośrodku po przebytej chorobie zakaźnej;
  3. posiadać odzież, obuwie i pieluchy na zmianę;
  4. terminowo uiszczać opłaty;
  5. conajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem zgłaszać planowaną nieobecność;
  6. dbać o mienie Ośrodka;
  7. przestrzegać zasad współżycia społecznego;
  8. dbać o swoją higienę, a także o czystość otoczenia;
  9. zapoznać się i przestrzegać obowiązującego regulaminu;
  10. aktywnie uczestniczyć w realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego;
  11. przestrzegać zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu oraz przebywania pod jego wpływem na terenie Ośrodka;
  12. nie opuszczać Ośrodka w godzinach zajęć bez porozumienia z prowadzącym zajęcia oraz bez wpisu w książkę wyjść.
 2. Uczestnicy mają prawo:
  1. uczestnictwa w zaplanowanych formach terapii;
  2. współdecydowania w sprawach związanych z udziałem w terapii;
  3. zgłaszania swoich uwag i wniosków co do organizacji i doboru zajęć.
 3. Uczestnicy Ośrodka wybierają z pośród siebie Radę Uczestników. Cele i zadania Rady określa Statut Rady Uczestników ŚOW ,,Pinokio”
 4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za Uczestnika, który samowolnie oddalił się poza teren placówki.
 5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne przedmioty osobiste wniesione i pozostawione przez Uczestnika na terenie placówki.
6

Kierownik Ośrodka może wystąpić o uchylenie lub nieprzedłużenie decyzji kierującej uczestnika w następujących sytuacjach:

 1. zgonu uczestnika
 2. zmiany miejsca zamieszkania;
 3. gdy uczestnik stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia innych uczestników i pracowników Ośrodka;
 4. nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika trwającej powyżej miesiąca;
 5. nie stosowania się do niniejszego Regulaminu, a zwłaszcza:
  • rażącego, nagannego zachowania wobec uczestników i pracowników ŚOW „Pinokio” (używanie wulgarnych słów, powtarzająca się agresja fizyczna i psychiczna, zastraszanie, obrażanie i znieważanie),
  • przebywania na terenie ŚOW „Pinokio” pod wpływem alkoholu i środków odurzających,
  • spożywania alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających na terenie ŚOW „Pinokio”,
  • nie przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa na terenie ŚOW „Pinokio”,
  • niszczenia mienia ŚOW „Pinokio” lub kradzieży,

Uczestnik może otrzymać w szczególności ustne upomnienie, pisemne upomnienie, pisemną naganę lub zostać zawieszony w zajęciach na okres ustalony przez ZW-A. W/w środki dyscyplinujące można stosować łącznie.

Pisemne upomnienie i naganę dołącza się do akt osobowych danego uczestnika. Uzyskanie trzeciej pisemnej nagany w ciągu okresu, na który uczestnik jest skierowany, będzie skutkować złożeniem wniosku do PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej o uchylenie lub nieprzedłużenie decyzji kierującej.

7
 1. Regulamin Organizacyjny opracowuje kierownik Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej.
 2. Regulamin Organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w Opolu Lubelskim.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.