Stowarzyszenie prowadzi rekrutację beneficjentów do nowego projektu pt. „Usprawnianie psychoruchowe osób z niepełnosprawnością” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizacja projektu rozpocznie się 1 kwietnia 2024 r.

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Udział mogą brać zarówno dzieci i młodzież jaki i osoby dorosłe.

Zapisy i szczegółowe informacje pod nr tel. 695639856 oraz w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Rewalidacyjnej (ul. Młodzieżowa 8)

Projekt zakłada prowadzenie następujących form wsparcia:

 • zajęcia psychologiczne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia pedagogiczne,
 • terapię Integracji Sensorycznej,
 • terapia EEG Biofeedback,
 • terapię ręki,
 • terapię  metodami Mulligan’a, PNF,
 • rehabilitację ruchową,
 • akupunkturę,
 • masaż leczniczy,
 • trening umiejętności społecznych.

Od 1 kwietnia 2021 r. w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Rewalidacyjnej realizowany jest projekt p.t. „Usprawnianie psychoruchowe osób niepełnosprawnych” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji projektu: 01 kwietnia 2021 r. – 31 marca 2024 r.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 • rehabilitacja ruchowa,
 • masaż leczniczy,
 • terapia psychologiczna,
 • terapia logopedyczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia Integracji Sensorycznej,
 • terapia EEG Biofeedback
 • hipoterapia.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (COVID-19) zajęcia w Poradni zarówno w ramach projektu zleconego przez PFRON, jak i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane są z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

O zmianie sposobu prowadzenia zajęć ze sposobu zdalnego na stacjonarny będziemy beneficjentów informować na bieżąco.

Od 1 kwietnia 2020 r. w Poradni realizowany jest 3 okres umowy wieloletniej zadania zleconego przez PFRON p.n. „Usprawnianie psychoruchowe osób niepełnosprawnych”.

W Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Rewalidacyjnej realizowany jest projekt p.t. „Usprawnianie psychoruchowe osób niepełnosprawnych” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji projektu: 01 kwietnia 2018 r. – 31 marca 2021 r.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 • rehabilitacja ruchowa,
 • masaż leczniczy,
 • terapia psychologiczna,
 • terapia logopedyczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia Integracji Sensorycznej,
 • hipoterapia.

Stowarzyszenie prowadzi rekrutację beneficjentów do nowego projektu pt. „Usprawnianie psychoruchowe osób niepełnosprawnych” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizacja projektu rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. Projekt zakłada prowadzenie następujących form wsparcia: rehabilitacja ruchowa, masaż, terapia psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna , terapia Integracji sensorycznej, terapia Biofeedback oraz hipoterapia.
Warunkiem przyjęcia jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Udział mogą brać zarówno dzieci i młodzież jaki i osoby dorosłe.
Zapisy i szczegółowe informacje pod nr tel. 81 820 50 11, 695639856 oraz w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Rewalidacyjnej (ul. Młodzieżowa 8)

Poradnia prowadzi następujące formy terapii:

 • rehabilitację ruchową,
 • masaż leczniczy,
 • zajęcia psychologiczne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia pedagogiczne,
 • terapię Integracji Sensorycznej
 • zajęcia świetlicowe.

Realizowane projekty

Od początku swojego istnienia Poradnia organizuje zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za psychoruchowy i społeczny rozwój i komunikację małego dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole. To również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Od kwietnia 2013r. Poradnia realizuje zadanie dofinansowane przez Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt ten ma charakter lokalny i zakłada prowadzenie wszechstronnej, kompleksowej i ciągłej rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnych ruchowo (z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności). W skład jej wchodzi rehabilitacja ruchowa i masaż, a więc usprawnianie ruchowe beneficjentów oraz rehabilitacja społeczna (zajęcia: psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne), która ma na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Terapia Integracji Sensorycznej ma za zadanie poprawę zaburzonych procesów przetwarzania w ośrodkowym układzie nerwowym informacji odbieranych z receptorów ciała oraz otoczenia. Poprzez różnorodność oddziaływań chcemy pobudzić wszystkie zaburzone sfery rozwoju naszych podopiecznych dla ich maksymalnego usprawniania i rozwoju. W ramach projektu wsparciem objętych jest 74 osoby.

W 2014r uzyskaliśmy dofinansowanie od Telewizji Polskiej S.A. w ramach akcji „Reklama Dzieciom 2014” na realizację zadania p.t. „Wyposażenie Sali do terapii Integracji Sensorycznej”

W 2012 i 2014 roku realizowaliśmy projekty dofinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie polegające na prowadzeniu wakacyjnych oraz pozalekcyjnych zajęć świetlicowych.

Uczestnicy

Beneficjentami NSPR są głównie dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawne ruchowo (z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności) oraz dzieci w normie intelektualnej z nadpobudliwością psychoruchową lub mającymi problemy w nauce. Są to głównie mieszkańcy powiatu opolskiego. Ze wsparcia organizowanego przez Poradnię korzysta łącznie 102 osoby.