STATUT

ŚRODOWISKOWEGO  OŚRODKA  WSPARCIA

„PINOKIO”  W  PONIATOWEJ

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1

Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej (zwany dalej „Ośrodkiem”) jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej, działającą na zlecenie Powiatu Opolskiego.

§ 2

Podstawą prawną działania Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej jest:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (j. Dz.U.2022 po.2123 z późn.zm),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (j. Dz. U. z 2020 r., poz. 249),
 • Uchwała Nr 1/2000 Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie utworzenia placówki Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej,
 • Statut Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej,
 • przepisy niniejszego Statutu.

§ 3

 1. Siedziba Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” mieści się w Poniatowej przy ul. Młodzieżowej 6 (ul. Młodzieżowa 6, 24-320 Poniatowa).
 2. Ośrodek posługuje się następującą pieczęcią:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną

Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio”
Młodzieżowa 6, 24-320 Poniatowa

§ 4

 1. Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej dysponuje 56 miejscami dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 2. Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej jest ośrodkiem typu A, B, C, D przeznaczonym dla:
 • osób przewlekle psychicznie chorych (typ A),
 • osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne (typ B),
 • osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych (typ C).
 • osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (typ D).

§ 5

Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej.

§ 6

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawują organy administracji rządowej i samorządowej w zakresie swoich kompetencji.

§ 7

Uczestnikami pobytu dziennego w Ośrodku (zwanymi dalej „uczestnikami”) są osoby wymienione w § 4 ust. 2 niniejszego Statutu, skierowane do Ośrodka na pobyt dzienny stosowną decyzją administracyjną.

§ 8

Działalność Ośrodka obejmuje:

 • pomoc uczestnikom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i w rozwiązywaniu codziennych problemów,
 • pomoc uczestnikom w jak najpełniejszym i samodzielnym życiu w środowisku rodzinnym i społecznym,
 • działania zapobiegające/minimalizujące nawroty choroby psychicznej u uczestników,
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • promocję zdrowia psychicznego

  § 9

  Ośrodek zobowiązany jest w szczególności do:
 • tworzenia warunków umożliwiających realizację zadań Ośrodka,
 • zapewnienia uczestnikom warunków godnego pobytu, opieki i bezpieczeństwa,
 • kształtowania profesjonalnej postawy pracowników Ośrodka wobec uczestników,
 • zapoznania uczestników z ich prawami i obowiązkami oraz Regulaminem Organizacyjnym Ośrodka,
 • uzyskania od członków rodzin lub osób umocowanych prawnie do reprezentowania uczestników wszelkich informacji dotyczących potrzeb, postaw, nawyków i zachowań oraz wiadomości o innych ważnych okolicznościach związanych z danym uczestnikiem, niezbędnych do adekwatnego świadczenia mu usług w ramach jego pobytu dziennego,
 • współpracy ze wszystkimi organizacjami, których cel jest zbieżny z działalnością Ośrodka lub wspiera działalność Ośrodka.

ROZDZIAŁ  II

CEL  I  ZASADY  DZIAŁANIA  OŚRODKA

§ 10

Celem działania Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej jest:

 • zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej Uczestników, a także ich integracji społecznej, w tym w szczególności:
 1. nabywanie umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym,
 2. nabywanie umiejętności w zakresie dbałości o swoje zdrowie psychiczne,
 3. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • nabywanie przez uczestników umiejętności kontrolowania własnego zachowania.

§ 11

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na między innymi na następujących zasadach:

 • podmiotowy i partnerski udział uczestników we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach Ośrodka,
 • zakres i poziom usług Ośrodka jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych poszczególnych uczestników,
 • usługi Ośrodka dla poszczególnych uczestników świadczone są w oparciu o indywidualne plany postępowania wspierająco – aktywizującego,
 • Ośrodek świadczy usługi w formie zajęć zespołowych i/lub indywidualnych,
 • pracownicy Ośrodka współpracują z rodzinami i innymi osobami bliskimi uczestników oraz z instytucjami, organizacjami, których działalność jest niezbędna w procesie integracji społecznej uczestników,
 • w Ośrodku prowadzona jest bieżąca dokumentacja świadczonych usług.

ROZDZIAŁ  III

TRYB  KIEROWANIA  I  PRZYJMOWANIA  DO  OŚRODKA

§ 12

 1. Podstawą przyjęcia do Ośrodka jest decyzja administracyjna kierująca osobę do Ośrodka.
 2. Decyzje o skierowaniu do Ośrodka wydawane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej w oparciu o wniosek o skierowanie do Ośrodka składany w trybie określonym odpowiednimi przepisami prawa.

§ 13

W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do Ośrodka, decyzję o skierowaniu do Ośrodka wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco – aktywizujący Ośrodka oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowanie wspierająco – aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.

§ 14

Kierownik w porozumieniu z zespołem wspierająco – aktywizującym Ośrodka może wnioskować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej o uchylenie decyzji administracyjnej w stosunku do uczestników, których aktualny stan zdrowia, możliwości psychofizyczne i/lub osobista decyzja uczestnika co do sposobu funkcjonowania społecznego uniemożliwia/utrudnia uczestnictwo w pobycie dziennym w Ośrodku zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Statucie oraz w innych dokumentach organizacyjnych Ośrodka i/lub wpływa destrukcyjnie na społeczność Ośrodka.

ROZDZIAŁ  IV

ORGANIZACJA  I  ZARZĄDZANIE  OŚRODKIEM

§ 15

 1. Pracowników Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej zatrudnia Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej.
 2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem § 17 niniejszego Statutu.
 3. Środowiskowym Ośrodkiem Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik Ośrodka.
 4. Kierownika Ośrodka zatrudnia na podstawie umowy o pracę Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej.
 5. Obowiązki Kierownika Ośrodka określane są w zakresie obowiązków, stanowiącym załącznik do umowy o pracę, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Statutu.
 6. Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej.
 7. Kierownik Ośrodka, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 16

 1. Kierownik Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej jest odpowiedzialny za:
  • prawidłową realizację zadań statutowych Ośrodka,
  • opracowywanie corocznie planu finansowego Ośrodka, projektów jego zmian oraz za jego wykonanie,
  • opracowywanie sprawozdań i analiz,
  • opracowywanie i wdrażanie zmian organizacyjnych,
  • dobór kadr i podział obowiązków i zakresów odpowiedzialności,
  • zapewnienie należytej organizacji pracy Ośrodka,
  • współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie dotyczącym funkcjonowania Ośrodka.
 2. Kierownik Ośrodka zobowiązany jest do:
  • reprezentowania Ośrodka na zewnątrz,
  • kształtowania właściwego stosunku pracowników Ośrodka do uczestników;
  • zagwarantowania uczestnikom przestrzegania ich praw osobistych w Ośrodku;
  • prowadzenia prawidłowej gospodarki materiałowej, przez co rozumie się sprawowanie nadzoru nad majątkiem Ośrodka.

§ 17

 1. Kierownik Ośrodka wykonuje uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka, w tym w szczególności jest osobą upoważnioną do wykonywania wobec pracowników wszelkich czynności z zakresu prawa pracy.
 2. Zasady zatrudniania oraz warunki pracy i płacy mogą zostać ustalone w regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania opracowanym przez Kierownika Ośrodka bądź też innych dokumentach z zakresu prawa pracy.

§ 18

W Ośrodku działa zespół wspierająco – aktywizujący składający się z kierownika Ośrodka i pracowników świadczących usługi w Ośrodku, do którego należy m.in. opracowanie indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego uczestników oraz ich realizacja w porozumieniu z uczestnikami lub ich opiekunami.

§ 19

 1. Szczegółową organizację i zakres działania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka oraz uzgodniony i zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Kierownik Ośrodka opracowuje również program działalności Ośrodka i plan pracy Ośrodka na każdy rok i uzgadnia je oraz zatwierdza zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ  V

GOSPODARKA  FINANSOWA  OŚRODKA

§ 20

 1. Podstawą gospodarki finansowej Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej jest Polityka Rachunkowości Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej oraz roczny plan finansowy ustalany przez Kierownika Ośrodka.
 2. Kierownik Ośrodka zapewnia ewidencję rachunkową i sprawozdawczość finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umową na prowadzenie Ośrodka.
 3. Źródłem finansowania Ośrodka są środki publiczne przekazywane przez wojewodę za pośrednictwem powiatu w formie dotacji udzielanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 4. Ośrodek może korzystać również z innych źródeł finansowania, w tym przede wszystkim darowizn od osób fizycznych i prawnych, innych dotacji i subwencji bądź innych środków pozyskanych przez Ośrodek bądź Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej.
 5. Kierownik Ośrodka w celu realizacji zadań Ośrodka może zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym Ośrodka.
 6. Kierownik Ośrodka jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli określonych obowiązującymi przepisami i umową na prowadzenie Ośrodka.

ROZDZIAŁ  VI

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 21

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Zmiany w niniejszym Statucie wprowadza się w formie uchwały Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej.
 3. Statut wchodzi w życie w terminie określonym uchwałą.