Tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 15/2014 Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej z dnia 12.11.2014 r.

Statut Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej

§1
 1. Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej zwany dalej „Ośrodkiem” jest niepubliczną specjalistyczną placówką powołaną przez Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej.
 2. Podstawę prawną działalności Ośrodka stanowią przepisy:
  1. Statutu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
  2. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami)
 3. Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami),
 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz.1568).
§2
 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Poniatowa, ul. Młodzieżowa 6, 24-320 Poniatowa.
 2. Ośrodek posługuje się pieczęcią:
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio”
ul. Młodzieżowa 6
24-320 Poniatowa
§3
 1. Ośrodek jest placówką dziennego pobytu typu ABC przeznaczoną dla 50 uczestników:
  1. przewlekle psychicznie chorych,
  2. upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim znacznym i umiarkowanym oraz lekkim gdy jednocześnie występują inne zaburzenia zwłaszcza neurologiczne,
  3. wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zalicza się do zaburzeń psychicznych z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.
 2. Celem działalności Ośrodka jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze życia społecznego i fizycznego poprzez:
  • rehabilitację społeczną
  • rehabilitację ruchową
  • wsparcie psychologiczne i terapeutyczne
  • poradnictwo socjalne
  • zapewnienie terapii zajęciowej
  • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
  • kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
  • dążenie do pełnej integracji społecznej.
§3
 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, finansowaną na zasadach dotacji budżetowej w ramach zlecenia zadań państwowych – jednostkom pozarządowym. Ośrodek może korzystać z innych źródeł finansowania: darowizn od osób fizycznych i prawnych, innych dotacji i subwencji.
 2. uchylony
§5
 1. Ośrodek zobowiązany jest w szczególności do:
  • tworzenia warunków umożliwiających realizację założonych zadań
  • zapewnienia uczestnikom opieki i bezpieczeństwa
  • stwarzania warunków i możliwości do osobistego rozwoju uczestników
  • zapoznania uczestników z regulaminem Ośrodka
  • dążenia do pełnej integracji społecznej uczestników poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym.
 1. Współpraca z rodzinami i opiekunami uczestników realizowana jest poprzez poradnictwo, informację, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych.
 2. Ośrodek realizuje swoje zadania w oparciu o indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego dla uczestników.
 3. Zakres usług świadczonych przez Ośrodek ustalany jest na podstawie oceny możliwości uczestnika.
 4. Kierownik Ośrodka dla każdego podopiecznego wyznacza asystenta prowadzącego, osobę odpowiedzialną za koordynację i realizacje programu.
 5. W celu realizacji zadań o których mowa w § 3 pkt 2 Ośrodek współpracuje z rodzinami, placówkami służby zdrowia, organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi, charytatywnymi i wyznaniowymi.
§6
 1. uchylony
 2. uchylony
 3. uchylony
 4. uchylony
§7

Organizacja Ośrodka

 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Zarząd SONI.
 2. Ośrodkiem kieruje kierownik powoływany i odwoływany przez Zarząd SONI.
 3. Kierownik jest odpowiedzialny za właściwą działalność Ośrodka oraz organizację i poziom usług świadczonych na rzecz uczestników.
 4. Obowiązki kierownika określa „Zakres obowiązków i odpowiedzialność kierownika placówki”, uchwalony przez Zarząd SONI.
 5. W uzasadnionym przypadku, na wniosek kierownika, Zarząd SONI może w strukturze zatrudnienia utworzyć stanowisko zastępcy kierownika.
 6. Zastępcę kierownika powołuje i odwołuje Zarząd SONI.
 7. Zarząd SONI jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 8. Zasady wynagradzania pracowników określa Regulamin Wynagradzania Pracowników Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej stanowiący załącznik do uchwały nr 10/2010 z dnia 18 luty 2010 r
§8

Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio”.

§9

Na dokumentację Ośrodka składają się :

 1. dokumentacja indywidualna uczestnika, tj.:
  • decyzja administracyjna wraz z kontraktem określającym zakres usług
  • dokumentacja medyczna
  • ocena możliwości uczestnika ŚOW „Pinokio”
  • indywidualne plany postępowania wspierająco – aktywizującego
  • oceny efektów postępowania wspierająco – aktywizującego
  • notatki służbowe
 2. dokumentacja zbiorcza:
  • program działalności Ośrodka
  • plany pracy Ośrodka na dany rok
  • roczne plany pracy poszczególnych pracowni
  • dzienniki zajęć terapeutycznych
  • zbiorcza lista obecności
§10

Decyzję administracyjną o skierowaniu lub odmowie skierowania uczestnika do Ośrodka wydaje Starosta Powiatu Opolskiego lub za jego upoważnieniem Dyrektor PCPR w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.

§11

Ośrodek prowadzi rachunkowość stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§12
 1. Uchwalenie i dokonywanie zmian w Statucie należy do kompetencji Zarządu SONI.
 2. uchylony