Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r.), dalej zwanego: ”RODO”
, niniejszym informuje się, iż:

1. Dane Administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Poniatowej, adres: ul.
Młodzieżowa 6, 24-320 Poniatowa. Mogą się z nim Państwo skontaktować za pomocą nr
telefonu: +48 81 820 42 36 lub poczty elektronicznej: soni.poniatowa@gmail.com .
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za
pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@lokalneogniwo.pl oraz w siedzibie
Administratora.
3. Zakres przetwarzanych danych osobowych
Pani/Pana danych przetwarzanych przez Stowarzyszenie jest zależny od celów, dla
których Pani/Pana dane są przetwarzane, w tym m.in. jest związany z formą wsparcia
udzielaną Pani/Panu przez Stowarzyszenie, formą współpracy nawiązanej pomiędzy
Panią/Panem a Stowarzyszeniem, Pani/Pana członkostwem w Stowarzyszeniu czy też
Pani/Pana udziałem w przedsięwzięciach organizowanych /współorganizowanych przez
Stowarzyszenie.
4. Cele przetwarzania i podstawa prawna
Pani/Pana dane przetwarzane w szczególności w następujących celach:
a) w celu realizacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w ramach realizacji
zadania wykonywanego w interesie publicznym, Państwa zgody, a także zawartych
umów ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e RODO ).
b) w celu realizacji zadań i celów statutowych, zadań zleconych przez inne podmioty, w
tym podmioty sektora publicznego, jak też w celach określonych przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa (podstawa prawna: podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. f RODO)
c) w celu prowadzenia rozliczeń z organami podatkowymi, PFRON, ZUS, urzędami pracy,
urzędami skarbowymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
d) w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Ustawy
z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
2261) w zakresie członkostwa w stowarzyszeniu oraz jego prowadzenia (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
2
e) w celu umożliwienia korzystania przez uczestników z zajęć/wydarzeń/wycieczek,
prowadzonych/organizowanych w ramach działalności Stowarzyszenia, na
podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)
f) w celu objęcia określoną formą wsparcia podopiecznych Stowarzyszenia (w tym osób
przewlekle chorych i osób-dzieci niepełnosprawnych),
g) w celu realizacji zadań statutowy Stowarzyszenia a w szczególności art. 4 Statutu tj.
podejmowania działań na rzecz zdrowia, kształcenia i szczęścia osób
niepełnosprawnych, a szczególnie z upośledzeniem intelektualnym oraz
poszkodowanych w wypadkach drogowych, przestrzegania wobec nich praw
człowieka i dziecka, stworzenie im warunków do wszechstronnego rozwoju, godnego
życia w otwartym społeczeństwie poprzez działalność w zakresie dobroczynności,
ochrony zdrowia i opieki społecznej tych osób oraz ich rodzin i opiekunów (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
h) w celu realizacji projektów dofinansowanych ze środków krajowych oraz funduszy
zagranicznych (w tym funduszy UE), realizacji procedur kwalifikowania do udziału
w tychże projektach, formach pomocy/wsparcia realizowanych przez Stowarzyszenie
oraz ich rozliczania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
i) w celu prowadzenia listy osób uczestniczących w zajęciach w Środowiskowym
Ośrodku Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej oraz w projektach Niepublicznej
Specjalistycznej Poradni Rewalidacyjnej realizującej skonkretyzowane formy
wsparcia;
j) w celu realizacji umów zawieranych z kontrahentami w związku z koniecznością
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania działalności prowadzonej przez
Administratora (podstawa prawna: podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
k) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Środowiskowego Ośrodka Wsparcia
„Pinokio” w Poniatowej oraz Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Rewalidacyjnej,
w tym poprzez zawarcie stosownych umów ubezpieczenia (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. b, lit. c oraz lit. d RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a, lit. c, lit. d, lit. h RODO);
l) w celu umożliwienia kontaktu w sprawach związanych z uczestnictwem
w Środowiskowym Ośrodku Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej oraz w projektach
Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Rewalidacyjnej (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. a RODO);
m) w celu udokumentowania faktu otrzymywanej pomocy w postaci darowizn/1%
podatku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
n) w celu organizacji procesu dowozu uczestników na oraz z zajęć w ramach działalności
prowadzonej przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
o) w celu promocji działalności prowadzonej przez Administratora, poprzez utrwalanie
Państwa wizerunku w materiałach promocyjnych (zdjęcia, nagrania video, strona
internetowa Administratora ) – na podstawie zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
w celu realizacji projektów dotyczących udzielania wsparcia osobom potrzebującym,
p) w celu realizacji przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U.2023.0.100 t.j.) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5. Zakres przetwarzanych danych osobowych
Zakres danych osobowych, zbieranych bezpośrednio od Państwa, związany jest w sposób
bezpośredni z realizacją poszczególnych celów, o których mowa w pkt 4 niniejszej
klauzuli. Należą do ich przede wszystkim takie rodzaje danych, jak: imię, nazwisko, wiek,
adres zamieszkania, PESEL, dane dotyczące stanu zdrowia, orzeczenie
o niepełnosprawności, orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej, opinie
dotyczące uczestników, informacje/decyzje dotyczące ubezwłasnowolnienia, data
urodzenia, historia dotychczasowych pobytów w ośrodkach leczniczych, ośrodkach
pomocy, wizerunek, rodzaj oraz wartość wsparcia na rzecz Administratora (darczyńcy).
6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych,
b) współpracującym z nami podmiotom – w szczególności dostawcom systemów
informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora
w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające
Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, dostawcom usług
księgowych, prawnych i doradczych, zapewniających Administratorowi wsparcie
księgowe, prawne lub doradcze – na zasadzie zleconych usług, przy czym takie
podmioty przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia
przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,
c) podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa ( np.: organy wymiaru sprawiedliwości, instytucje publiczne,
powiat puławski – PCPR, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy, PFRON, itp.).
7. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Stowarzyszenie jedynie w okresie
niezbędnym do wypełnienia celu, dla którego zostały zebrane, chyba że obowiązujące
przepisy prawa wymagają od Stowarzyszenia ich dłuższego przechowywania. Okresy
przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania. Poniżej
wskazujemy niektóre okresy przechowywania Pani/Pana danych:
a) dane przetwarzane na potrzeby realizacji umów, których Stowarzyszenie jest stroną
są przetwarzane przez okres ich wykonywania (tj. do czasu wypełnienia przez strony
obowiązków umownych, w tym rozliczenia) oraz do upływu okresów przedawnienia
roszczeń z nich wynikających, określonych przepisami prawa;
b) w trakcie toczącego się postępowania sądowego, którego Stowarzyszenie jest stroną
– dane będą przetwarzane przez okres trwania postępowania, do czasu jego
prawomocnego zakończenia;
c) dane przetwarzane na potrzeby realizacji obowiązków księgowych i podatkowych są
przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym
powstał obowiązek podatkowy;
d) w odniesieniu do danych przetwarzanych w jednym lub większej liczbie określonych
celów za Pani/Pana zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane te będą przetwarzane przez
Stowarzyszenie do czasu cofnięcia przez Panią/Pana uprzednio wyrażonej zgody lub
ustalenia przez Stowarzyszenie, iż dane się zdezaktualizowały.
Po upływie okresów przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe zostaną przez
Stowarzyszenie usunięte lub poddane anonimizacji.
8. Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo
do:
a) dostępu do danych,
b) do poprawiania danych,
c) do uzupełnienia danych,
d) do usunięcia danych, zgodnie z treścią art. 17,
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wniesienie pisma osobiście, za
pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres siedziby Administratora) lub w formie
wiadomości mailowej – bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego
przetwarzania,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z treścią
art. 21 RODO,
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( organu
nadzorczego ), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych.
9. Informacje o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich
podania może skutkować niemożnością nawiązania współpracy lub skorzystania z form
pomocy/wsparcia oferowanych przez Stowarzyszenie.
Pozostałe dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, a ich podanie
lub odmowa podania nie ma wpływu na możliwość bycia członkiem Stowarzyszenia. Ma
Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego
dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem Stowarzyszenie może
zwracać się do Pana/Pani o podanie dodatkowych danych (np. wizerunku) lub może
Pani/Pan podać Stowarzyszeniu te dane z własnej inicjatywy.
Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne, a jej nieudzielenie lub wycofanie nie może
być podstawą niekorzystnego traktowania ani nie może powodować jakichkolwiek
negatywnych konsekwencji.
10. Sposób przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, natomiast
mogą podlegać profilowaniu.
11. Dodatkowa informacja
Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić
niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed
ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami prawa.