Projekt „Budujemy – kreujemy” sfinansowany ze środków Fundacji Orlen

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej realizuje projekt „Budujemy – kreujemy” sfinansowany ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na ziemi”. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału grupy osób niepełnosprawnych (mieszkańców powiatu opolskiego), będących uczestnikami Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej, w życiu społecznym Poniatowej poprzez podjęcie przez nich działań na jej rzecz: edukacyjnych, chroniących jej zasoby naturalne, a tym samym wzmocnienie ich pozycji społecznej i łączności ze społeczeństwem. 

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą empowerment, która zakłada aktywne uczestnictwo w działaniach osób, na rzecz których są one realizowane. Udział w projekcie wspiera także proces inkluzji jego odbiorców: prezentują się oni bowiem lokalnej społeczności jako pełnowartościowi obywatele, czyli profesjonalizujący swoją wiedzę w określonych obszarach, aktywni, działający spójnie, świadomie i refleksyjnie, posiadający zasoby i dzielący się nimi. Wartością dodaną projektu jest zwiększenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie konieczności i możliwości ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego, jego współpracy z człowiekiem oraz zainicjowanie w tym obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej. 

Zgodnie z założeniami projektu uczestnicy Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej wzięli udział w warsztatach z ornitologiem. W trakcie warsztatów zapoznali się z gatunkami ptaków występującymi w gminie Poniatowa, poznali budowę budek lęgowych oraz zasady ich rozmieszczenia na budynkach. W sposób szczegółowy ornitolog przedstawił im sylwetkę ptaka jerzyka, miejsca jego występowania, charakterystyczne cechy zachowania, jego status, czyhające na niego zagrożenia oraz kwestie dotyczące ochrony tego gatunku, a zwłaszcza prawidłową budowę budek lęgowych. 

Gdy pozwalają na to zarówno warunki pogodowe, jak i zasady bezpieczeństwa sanitarnego (związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2) uczestnicy projektu biorą udział w spacerach ornitologicznych (pod kierunkiem ornitologa). W trakcie spacerów uczestnicy obserwują w warunkach naturalnych ptaki występujące w Poniatowej. 

Ponadto, uczestnicy projektu wykonują zaprojektowane przez siebie budki lęgowe dla jerzyków – zgodnie ze wskazówkami uzyskanymi w trakcie warsztatów ornitologicznych. Wykonane przez nich budki zostaną zawieszone na wybranych budynkach w Poniatowej co będzie sprzyjało ochronie zasobów naturalnych w gminie Poniatowa. 

Następnie uczestnicy projektu zaprojektują i wykonają atlas wybranych ptaków występujących w Poniatowej – w wersji papierowej oraz elektronicznej. Przekażą go funkcjonującym w Poniatowej podmiotom edukacyjnym i kulturalnym oraz Urzędowi Miejskiemu w Poniatowej, by mogła z niego skorzystać jak największa liczba mieszkańców gminy Poniatowa oraz osób odwiedzających gminę. 

Uczestnicy projektu swoją wiedzę na temat ptaków występujących w Poniatowej, w tym szczególnie na temat jerzyków przekażą wychowankom Przedszkola Miejskiego w Poniatowej – przeprowadzą mini edukację ornitologiczną.