Rezultaty projektu „Budujemy – kreujemy” sfinansowanego ze środków Funacji ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na ziemi”

W okresie 02.09.2020r. – 30.06.2021r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną realizowało projekt „Budujemy – kreujemy” sfinansowany ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.

Głównym celem projektu było zwiększenie udziału grupy osób niepełnosprawnych mieszkających w powiecie opolskim (uczestników Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej prowadzonego przez Stowarzyszenie) w życiu społecznym Poniatowej poprzez podjęcie przez nich działań na jej rzecz: edukacyjnych, chroniących jej zasoby naturalne, a tym samym wzmocnienie ich pozycji i łączności ze społeczeństwem.

Projekt realizowany był zgodnie z zasadą empowerment, która zakłada aktywne uczestnictwo w działaniach osób, na rzecz których są one realizowane.

Uczestnicy projektu (25 osób) pogłębili swoją wiedzę ornitologiczną, szczególnie na temat jerzyków – uczestniczyli w 3 warsztatach ornitologicznych oraz 10 spacerach ornitologicznych. Ponadto ornitolog przygotował listę ptaków występujących w Poniatowej, z której uczestnicy projektu korzystali opracowując „Atlas wybranych gatunków ptaków zamieszkujących tereny miasta Poniatowa”.

Podczas warsztatów umiejętności praktycznych (z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi stolarskich) uczestnicy zaprojektowali i skonstruowali budki lęgowe dla jerzyków.

25 budek lęgowych dla jerzyków zawisło na 5 budynkach w Poniatowej:

 • na budynku Urzędu Miejskiego w Poniatowej (ul. Młodzieżowa 2),
 • na budynku siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej (ul. Młodzieżowa 6),
 • na budynku magazynu Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej (ul. Szkolna 9),
 • na bloku mieszkalnym przy ul. Modrzewiowej 15 (w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej),
 • na bloku mieszkalnym przy ul. Szkolnej 5a (w zarządzie Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej).

Zawieszenie budek lęgowych sprzyja ochronie zasobów naturalnych gminy Poniatowa. Uczestnicy projektu we współpracy z w/w podmiotami zadbali zarówno o jerzyki, jak i o osoby korzystające z w/w budynków: jerzyki zyskały bezpieczne miejsce do gniazdowania i lęgu, a osoby korzystające z w/w budynków pomoc w ograniczeniu populacji uciążliwych owadów (komarów, much), które są pożywieniem jerzyków.

Wykonanie tego zadania było możliwe również dzięki udziałowi uczestników projektu w warsztatach umiejętności praktycznych: formułowania profesjonalnych pisemnych wniosków o pozwolenia na zawieszenie budek lęgowych i tablic informacyjnych (na temat budek lęgowych, jerzyków i ich współpracy z człowiekiem).

Zawieszenie budek lęgowych dla jerzyków odbyło się – na pisemne wnioski uczestników projektu – przy wsparciu druha Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraczewicach oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej, które nieodpłatnie użyczyło podnośnik koszowy wraz z jego kierowcą – operatorem.

Podczas warsztatów umiejętności praktycznych: przekazywania wiedzy, uczestnicy projektu przygotowali scenariusz i nagrali film edukacyjny dla wychowanków Przedszkola Miejskiego w Poniatowej, zwiększając w ten sposób ich wiedzę i świadomość ornitologiczną.

            Podczas warsztatów umiejętności praktycznych: rękodzielniczej pracy z papierem i innymi materiałami introligatorskimi, obsługi plotera laserowego do drewna, uczestnicy projektu opracowali i wykonali „Atlas wybranych gatunków ptaków zamieszkujących tereny miasta Poniatowa”. Natomiast podczas warsztatów umiejętności praktycznych: tworzenia elektronicznych dokumentów, w/w „Atlas ………………” opracowali w wersji elektronicznej.

            Atlas ten (zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej) – w ramach rozpowszechniania wiedzy na temat zasobów ornitologicznych Poniatowej – uczestnicy projektu przekazali następującym podmiotom:

 • Urzędowi Miejskiemu w Poniatowej,
 • Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej,
 • Bibliotece Miejskiej w Poniatowej,
 • Przedszkolu Miejskiemu w Poniatowej,
 • Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej,
 • Zespołowi Szkół w Poniatowej,
 • Lubelskiemu Towarzystwu Ornitologicznemu.

W związku z tym mieszkańcy korzystający z usług w/w instytucji, a także osoby wchodzące na ich strony internetowe oraz osoby odwiedzające gminę Poniatowa mogą zapoznać się z „Atlasem ………………”, a tym samym z częścią zasobów naturalnych gminy.

            Podsumowując, działania podjęte przez uczestników w ramach projektu „Budujemy – kreujemy” wzmocniły ich zasoby: kompetencje społeczne, inicjatywę, sprawczość, zaufanie do własnych zasobów, odpowiedzialność za współudział w życiu lokalnej społeczności, doświadczenie siebie jako partnera lokalnych instytucji aktywnie uczestniczącego w procesie negocjacji i zmiany lokalnego otoczenia (zintensyfikowały proces inkluzji społecznej uczestników projektu).

Ponadto rezultatem niematerialnym realizacji projektu jest również zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Poniatowa na temat kooperacji człowieka z ptakami (szczególnie z jerzykami) oraz promocja gminy Poniatowa.