Zawiadomienie

Zawiadomienie
Informujemy, na dzień 25.05.2023 r. zwołuje się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej Rozpoczęcie Zgromadzenia:
17:00 – I termin
17:15 – II termin

Zawiadomienie

Informujemy, na dzień 03.02.2023 r. zwołuje się Walne Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej w celu uzupełnienia składu Zarządu.

Rozpoczęcie Zgromadzenia:

16:00 – I termin

16:15 – II termin

Oświadczenie

W związku z otrzymaną informacją dotyczącą zbiórki pieniężnej, odbywającej się w blokach mieszkalnych w miejscowości Poniatowa, w trakcie której używana jest nazwa „Pinokio”, oświadczamy, iż Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej, które prowadzi dwie placówki: Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Rewalidacyjną oraz Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” nie organizuje zbiórki pieniężnej w wyżej wymieniony sposób.
Każda próba podjęcia takowej zbiórki bez zgody Stowarzyszenia będzie wiązała się z powiadomieniem organów ścigania.

II Nadwiślańskia Olimpiada Osób Niepełnosprawnych

W dniu 10.09.2021 r. wzięliśmy udział w II Nadwiślańskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych która odbyła się w Józefowie nad Wisłą.Miło nam poinfomować, iż Uczestnicy z naszego Ośrodka: Bartosz Jabłuszewski Jan Kosyl zajęli miejsca na podium (3 miejsce)

?

odpowiednio w konkurencjach: bieg

?

oraz

?

siłowanie na rękę.

Pozostali przedstawiciele otrzymali pamiątkowe medale za kibicowanie.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz stworzenie tak wspaniałego wydarzenia :).

Link do wydarzenia:
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-na-Rzecz-Os%C3%B3b-z-Niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85-Intelektualn%C4%85-179598035461597

Rezultaty projektu „Budujemy – kreujemy” sfinansowanego ze środków Funacji ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na ziemi”

W okresie 02.09.2020r. – 30.06.2021r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną realizowało projekt „Budujemy – kreujemy” sfinansowany ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.

Głównym celem projektu było zwiększenie udziału grupy osób niepełnosprawnych mieszkających w powiecie opolskim (uczestników Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej prowadzonego przez Stowarzyszenie) w życiu społecznym Poniatowej poprzez podjęcie przez nich działań na jej rzecz: edukacyjnych, chroniących jej zasoby naturalne, a tym samym wzmocnienie ich pozycji i łączności ze społeczeństwem.

Projekt realizowany był zgodnie z zasadą empowerment, która zakłada aktywne uczestnictwo w działaniach osób, na rzecz których są one realizowane.

Uczestnicy projektu (25 osób) pogłębili swoją wiedzę ornitologiczną, szczególnie na temat jerzyków – uczestniczyli w 3 warsztatach ornitologicznych oraz 10 spacerach ornitologicznych. Ponadto ornitolog przygotował listę ptaków występujących w Poniatowej, z której uczestnicy projektu korzystali opracowując „Atlas wybranych gatunków ptaków zamieszkujących tereny miasta Poniatowa”.

Podczas warsztatów umiejętności praktycznych (z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi stolarskich) uczestnicy zaprojektowali i skonstruowali budki lęgowe dla jerzyków.

25 budek lęgowych dla jerzyków zawisło na 5 budynkach w Poniatowej:

 • na budynku Urzędu Miejskiego w Poniatowej (ul. Młodzieżowa 2),
 • na budynku siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej (ul. Młodzieżowa 6),
 • na budynku magazynu Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej (ul. Szkolna 9),
 • na bloku mieszkalnym przy ul. Modrzewiowej 15 (w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej),
 • na bloku mieszkalnym przy ul. Szkolnej 5a (w zarządzie Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej).

Zawieszenie budek lęgowych sprzyja ochronie zasobów naturalnych gminy Poniatowa. Uczestnicy projektu we współpracy z w/w podmiotami zadbali zarówno o jerzyki, jak i o osoby korzystające z w/w budynków: jerzyki zyskały bezpieczne miejsce do gniazdowania i lęgu, a osoby korzystające z w/w budynków pomoc w ograniczeniu populacji uciążliwych owadów (komarów, much), które są pożywieniem jerzyków.

Wykonanie tego zadania było możliwe również dzięki udziałowi uczestników projektu w warsztatach umiejętności praktycznych: formułowania profesjonalnych pisemnych wniosków o pozwolenia na zawieszenie budek lęgowych i tablic informacyjnych (na temat budek lęgowych, jerzyków i ich współpracy z człowiekiem).

Zawieszenie budek lęgowych dla jerzyków odbyło się – na pisemne wnioski uczestników projektu – przy wsparciu druha Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraczewicach oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej, które nieodpłatnie użyczyło podnośnik koszowy wraz z jego kierowcą – operatorem.

Podczas warsztatów umiejętności praktycznych: przekazywania wiedzy, uczestnicy projektu przygotowali scenariusz i nagrali film edukacyjny dla wychowanków Przedszkola Miejskiego w Poniatowej, zwiększając w ten sposób ich wiedzę i świadomość ornitologiczną.

            Podczas warsztatów umiejętności praktycznych: rękodzielniczej pracy z papierem i innymi materiałami introligatorskimi, obsługi plotera laserowego do drewna, uczestnicy projektu opracowali i wykonali „Atlas wybranych gatunków ptaków zamieszkujących tereny miasta Poniatowa”. Natomiast podczas warsztatów umiejętności praktycznych: tworzenia elektronicznych dokumentów, w/w „Atlas ………………” opracowali w wersji elektronicznej.

            Atlas ten (zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej) – w ramach rozpowszechniania wiedzy na temat zasobów ornitologicznych Poniatowej – uczestnicy projektu przekazali następującym podmiotom:

 • Urzędowi Miejskiemu w Poniatowej,
 • Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej,
 • Bibliotece Miejskiej w Poniatowej,
 • Przedszkolu Miejskiemu w Poniatowej,
 • Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej,
 • Zespołowi Szkół w Poniatowej,
 • Lubelskiemu Towarzystwu Ornitologicznemu.

W związku z tym mieszkańcy korzystający z usług w/w instytucji, a także osoby wchodzące na ich strony internetowe oraz osoby odwiedzające gminę Poniatowa mogą zapoznać się z „Atlasem ………………”, a tym samym z częścią zasobów naturalnych gminy.

            Podsumowując, działania podjęte przez uczestników w ramach projektu „Budujemy – kreujemy” wzmocniły ich zasoby: kompetencje społeczne, inicjatywę, sprawczość, zaufanie do własnych zasobów, odpowiedzialność za współudział w życiu lokalnej społeczności, doświadczenie siebie jako partnera lokalnych instytucji aktywnie uczestniczącego w procesie negocjacji i zmiany lokalnego otoczenia (zintensyfikowały proces inkluzji społecznej uczestników projektu).

Ponadto rezultatem niematerialnym realizacji projektu jest również zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Poniatowa na temat kooperacji człowieka z ptakami (szczególnie z jerzykami) oraz promocja gminy Poniatowa.

Informacja – Rekrutacja- projekty współfinansowane ze środków PFRON

Zachęcamy do zapoznania się z treścią poniższej informacji:

Szanowni Państwo,

Jesteśmy fundacją, która ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych
na rynku pracy.

Obecnie działamy na terenie województw lubelskiego, świętokrzyskiego
oraz podkarpackiego i prowadzimy rekrutację do następujących
projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszy
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii
koronawirusa!”

„Absolwent w drodze do kariery!”

„Kompetentni na rynku pracy!”

„Gotowi do pracy”

„Pora na pracę!”

„Kompas – kierunek niezależność”

„Kurs na niezależność!”

  „Droga do samodzielności II”

W ramach wymienionych projektów  oferujemy naszym beneficjentom m.in.
szkolenia zawodowe, kursy podnoszące kompetencje zawodowe, warsztaty
kompetencji cyfrowych, wsparcie trenera pracy ,staże zawodowe,
poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy.
Ponadto realizujemy projekty mające na celu aktywizację społeczną
oraz rehabilitacje osób z niepełnosprawnościami.

Nasze działania skierowane są do osób posiadających aktualne
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, będących  w wieku
aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, w tym
nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych i poszukujących pracy.

Udział w projektach jest nieodpłatny, a ponadto zapewniamy:

    * zwrot kosztów dojazdu,
    * serwis kawowy podczas spotkań grupowych,
    * STYPENDIUM SZKOLENIOWE,
    * STYPENDIUM STAŻOWE.