Aktualności

Rezultaty projektu „Budujemy – kreujemy” sfinansowanego ze środków Funacji ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na ziemi”

W okresie 02.09.2020r. – 30.06.2021r. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną realizowało projekt „Budujemy – kreujemy” sfinansowany ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”.

Głównym celem projektu było zwiększenie udziału grupy osób niepełnosprawnych mieszkających w powiecie opolskim (uczestników Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej prowadzonego przez Stowarzyszenie) w życiu społecznym Poniatowej poprzez podjęcie przez nich działań na jej rzecz: edukacyjnych, chroniących jej zasoby naturalne, a tym samym wzmocnienie ich pozycji i łączności ze społeczeństwem.

Projekt realizowany był zgodnie z zasadą empowerment, która zakłada aktywne uczestnictwo w działaniach osób, na rzecz których są one realizowane.

Uczestnicy projektu (25 osób) pogłębili swoją wiedzę ornitologiczną, szczególnie na temat jerzyków – uczestniczyli w 3 warsztatach ornitologicznych oraz 10 spacerach ornitologicznych. Ponadto ornitolog przygotował listę ptaków występujących w Poniatowej, z której uczestnicy projektu korzystali opracowując „Atlas wybranych gatunków ptaków zamieszkujących tereny miasta Poniatowa”.

Podczas warsztatów umiejętności praktycznych (z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi stolarskich) uczestnicy zaprojektowali i skonstruowali budki lęgowe dla jerzyków.

25 budek lęgowych dla jerzyków zawisło na 5 budynkach w Poniatowej:

 • na budynku Urzędu Miejskiego w Poniatowej (ul. Młodzieżowa 2),
 • na budynku siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej (ul. Młodzieżowa 6),
 • na budynku magazynu Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej (ul. Szkolna 9),
 • na bloku mieszkalnym przy ul. Modrzewiowej 15 (w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej),
 • na bloku mieszkalnym przy ul. Szkolnej 5a (w zarządzie Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej).

Zawieszenie budek lęgowych sprzyja ochronie zasobów naturalnych gminy Poniatowa. Uczestnicy projektu we współpracy z w/w podmiotami zadbali zarówno o jerzyki, jak i o osoby korzystające z w/w budynków: jerzyki zyskały bezpieczne miejsce do gniazdowania i lęgu, a osoby korzystające z w/w budynków pomoc w ograniczeniu populacji uciążliwych owadów (komarów, much), które są pożywieniem jerzyków.

Wykonanie tego zadania było możliwe również dzięki udziałowi uczestników projektu w warsztatach umiejętności praktycznych: formułowania profesjonalnych pisemnych wniosków o pozwolenia na zawieszenie budek lęgowych i tablic informacyjnych (na temat budek lęgowych, jerzyków i ich współpracy z człowiekiem).

Zawieszenie budek lęgowych dla jerzyków odbyło się – na pisemne wnioski uczestników projektu – przy wsparciu druha Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraczewicach oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej, które nieodpłatnie użyczyło podnośnik koszowy wraz z jego kierowcą – operatorem.

Podczas warsztatów umiejętności praktycznych: przekazywania wiedzy, uczestnicy projektu przygotowali scenariusz i nagrali film edukacyjny dla wychowanków Przedszkola Miejskiego w Poniatowej, zwiększając w ten sposób ich wiedzę i świadomość ornitologiczną.

            Podczas warsztatów umiejętności praktycznych: rękodzielniczej pracy z papierem i innymi materiałami introligatorskimi, obsługi plotera laserowego do drewna, uczestnicy projektu opracowali i wykonali „Atlas wybranych gatunków ptaków zamieszkujących tereny miasta Poniatowa”. Natomiast podczas warsztatów umiejętności praktycznych: tworzenia elektronicznych dokumentów, w/w „Atlas ………………” opracowali w wersji elektronicznej.

            Atlas ten (zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej) – w ramach rozpowszechniania wiedzy na temat zasobów ornitologicznych Poniatowej – uczestnicy projektu przekazali następującym podmiotom:

 • Urzędowi Miejskiemu w Poniatowej,
 • Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej,
 • Bibliotece Miejskiej w Poniatowej,
 • Przedszkolu Miejskiemu w Poniatowej,
 • Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej,
 • Zespołowi Szkół w Poniatowej,
 • Lubelskiemu Towarzystwu Ornitologicznemu.

W związku z tym mieszkańcy korzystający z usług w/w instytucji, a także osoby wchodzące na ich strony internetowe oraz osoby odwiedzające gminę Poniatowa mogą zapoznać się z „Atlasem ………………”, a tym samym z częścią zasobów naturalnych gminy.

            Podsumowując, działania podjęte przez uczestników w ramach projektu „Budujemy – kreujemy” wzmocniły ich zasoby: kompetencje społeczne, inicjatywę, sprawczość, zaufanie do własnych zasobów, odpowiedzialność za współudział w życiu lokalnej społeczności, doświadczenie siebie jako partnera lokalnych instytucji aktywnie uczestniczącego w procesie negocjacji i zmiany lokalnego otoczenia (zintensyfikowały proces inkluzji społecznej uczestników projektu).

Ponadto rezultatem niematerialnym realizacji projektu jest również zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Poniatowa na temat kooperacji człowieka z ptakami (szczególnie z jerzykami) oraz promocja gminy Poniatowa.

Informacja – Rekrutacja- projekty współfinansowane ze środków PFRON

Zachęcamy do zapoznania się z treścią poniższej informacji:

Szanowni Państwo,

Jesteśmy fundacją, która ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych
na rynku pracy.

Obecnie działamy na terenie województw lubelskiego, świętokrzyskiego
oraz podkarpackiego i prowadzimy rekrutację do następujących
projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszy
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii
koronawirusa!”

„Absolwent w drodze do kariery!”

„Kompetentni na rynku pracy!”

„Gotowi do pracy”

„Pora na pracę!”

„Kompas – kierunek niezależność”

„Kurs na niezależność!”

  „Droga do samodzielności II”

W ramach wymienionych projektów  oferujemy naszym beneficjentom m.in.
szkolenia zawodowe, kursy podnoszące kompetencje zawodowe, warsztaty
kompetencji cyfrowych, wsparcie trenera pracy ,staże zawodowe,
poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy.
Ponadto realizujemy projekty mające na celu aktywizację społeczną
oraz rehabilitacje osób z niepełnosprawnościami.

Nasze działania skierowane są do osób posiadających aktualne
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, będących  w wieku
aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia, w tym
nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych i poszukujących pracy.

Udział w projektach jest nieodpłatny, a ponadto zapewniamy:

    * zwrot kosztów dojazdu,
    * serwis kawowy podczas spotkań grupowych,
    * STYPENDIUM SZKOLENIOWE,
    * STYPENDIUM STAŻOWE.

Projekt „Budujemy – kreujemy” sfinansowany ze środków Fundacji Orlen

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej realizuje projekt „Budujemy – kreujemy” sfinansowany ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na ziemi”. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału grupy osób niepełnosprawnych (mieszkańców powiatu opolskiego), będących uczestnikami Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej, w życiu społecznym Poniatowej poprzez podjęcie przez nich działań na jej rzecz: edukacyjnych, chroniących jej zasoby naturalne, a tym samym wzmocnienie ich pozycji społecznej i łączności ze społeczeństwem. 

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą empowerment, która zakłada aktywne uczestnictwo w działaniach osób, na rzecz których są one realizowane. Udział w projekcie wspiera także proces inkluzji jego odbiorców: prezentują się oni bowiem lokalnej społeczności jako pełnowartościowi obywatele, czyli profesjonalizujący swoją wiedzę w określonych obszarach, aktywni, działający spójnie, świadomie i refleksyjnie, posiadający zasoby i dzielący się nimi. Wartością dodaną projektu jest zwiększenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie konieczności i możliwości ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego, jego współpracy z człowiekiem oraz zainicjowanie w tym obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej. 

Zgodnie z założeniami projektu uczestnicy Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej wzięli udział w warsztatach z ornitologiem. W trakcie warsztatów zapoznali się z gatunkami ptaków występującymi w gminie Poniatowa, poznali budowę budek lęgowych oraz zasady ich rozmieszczenia na budynkach. W sposób szczegółowy ornitolog przedstawił im sylwetkę ptaka jerzyka, miejsca jego występowania, charakterystyczne cechy zachowania, jego status, czyhające na niego zagrożenia oraz kwestie dotyczące ochrony tego gatunku, a zwłaszcza prawidłową budowę budek lęgowych. 

Gdy pozwalają na to zarówno warunki pogodowe, jak i zasady bezpieczeństwa sanitarnego (związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2) uczestnicy projektu biorą udział w spacerach ornitologicznych (pod kierunkiem ornitologa). W trakcie spacerów uczestnicy obserwują w warunkach naturalnych ptaki występujące w Poniatowej. 

Ponadto, uczestnicy projektu wykonują zaprojektowane przez siebie budki lęgowe dla jerzyków – zgodnie ze wskazówkami uzyskanymi w trakcie warsztatów ornitologicznych. Wykonane przez nich budki zostaną zawieszone na wybranych budynkach w Poniatowej co będzie sprzyjało ochronie zasobów naturalnych w gminie Poniatowa. 

Następnie uczestnicy projektu zaprojektują i wykonają atlas wybranych ptaków występujących w Poniatowej – w wersji papierowej oraz elektronicznej. Przekażą go funkcjonującym w Poniatowej podmiotom edukacyjnym i kulturalnym oraz Urzędowi Miejskiemu w Poniatowej, by mogła z niego skorzystać jak największa liczba mieszkańców gminy Poniatowa oraz osób odwiedzających gminę. 

Uczestnicy projektu swoją wiedzę na temat ptaków występujących w Poniatowej, w tym szczególnie na temat jerzyków przekażą wychowankom Przedszkola Miejskiego w Poniatowej – przeprowadzą mini edukację ornitologiczną.

1%

Zachęcamy do przekazania 1% na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej

KRS 0000012774

Podziękowania – Przegląd Małych Form Teatralnych

„Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz..”Parafrazując słowa piosenki, emocje opadły , a uwierzcie nam – było bardzo ekscytująco

.Czas na podziękowania:

Uczestnikom, którzy wystąpili, a byli to:

– Sylwia Grzymkowska – ŚDS Prawno

– Kabaret „Pod Cytrynką” – ŚDS „Cytrynka” Dorohusk

– Zespół „Sympatyczni” – WTZ Nałęczów

– Łukasz Tadeusz Lisek – WTZ Janowica

Zespół „Figiel” – WTZ Janowica

– Grupa teatralna „Maguta” – WTZ Poniatowa

– Szkolne Koło Teatralne – SOSW im. Ewy Szelburg – Zarembiny – Karczmiska

– Muzyczna Karuzela – SOSW im. Ewy Szelburg – Zarembiny – Karczmiska

– Klasa integracyjna V a – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego – Poniatowa

– Zespół „Łobodoo” – ŚOW „Pinokio” – Poniatowa

– Zespół „Vectis” – ŚOW „Pinokio” – Poniatowa

– Grupa teatralna „Kasta” – ŚOW „Pinokio” – Poniatowa

oraz osobom:

Paweł Januszek vlog –> za pomoc techniczną, dobre słowo i za uśmiech

Eterna Opole Lubelskie P. Piotr Łukasik –> za udostępnienie sali oraz łącza internetowego

Opolskie Centrum Kultury P. Dyr. Małgorzata Borowiak –> za wsparcie i dobre słowo

CMYK DRUK – za wydrukowanie plakatu i nadzór plastyczny

P. Paweł Karczmarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Poniatowa – za wsparcie i skierowane słowo

Zespół PMFT w składzie: Adam Koma, Izabela Kwietniewska, Aneta Wyroślak, Agnieszka bieńko (pomoc plastyczna)

Tym wszystkim, którzy wzięli udział w rozmowach na czacie

Przegląd przeszedł do historii, gdyż po raz pierwszy realizowaliśmy go w formule on – line.Ze statystyk, które otrzymaliśmy, Przegląd zobaczyło ponad 400 osób!

Dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia za rok. A poniżej krótka fotorelacja.

Fotoreportaż z wycieczki zorganizowanej w dniach 7 – 9 października 2020r. w ramach realizacji zadania publicznego „Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych oraz z zaburzeniami psychicznymi (realizacja działań wynikających z Regionalnego Programu Pomocy Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2016-2020)”, współfinansowanego ze środków otrzymanych od Województwa Lubelskiego